Ako vybaviť stavebné povolenie – priebeh - Domovik

Ako vybaviť stavebné povolenie – priebeh

REALIZÁCIA STAVBY

Ako vybaviť stavebné povolenie – priebeh

Máte už vlastný pozemok na ktorom chcete stavať rodinný dom? Chystáte sa akurát riešiť stavebné povolenie a už teraz si lámete hlavu nad tým, kde všade Vám bude treba behať a ako to zvládnete?

Tiež som pri vybavovaní svojho prvého stavebného povolenia bol na tom podobne…. Poďme sa teda spoločne na to pozrieť, čo s tým…

Stavebné povolenie k stavbe rodinného domu
V prvom rade, čo odporúčam, ako najzákladnejší krok pri vybavovaní stavebného povolenia pre stavbu rodinného domu je navštíviť miestny príslušný stavebný úrad a skonzultovať tam s nimi svoj zámer výstavby, každá obec funguje samostatne ako úrad a aj keď by to všade malo fungovať rovnako z praxe mám skúsenosť, že to tak nie je a veľa vecí, čo niekde treba inde sa dajú vybaviť, ako nič.
 
 
Druhá dôležitá vec je vyzistiť stav pozemku či je nutné riešiť iba stavebné povolenie alebo rozdeliť konanie na stavebné povolenie a územné rozhodnutie. Niekedy je v takom prípade potrebné aj vykúpiť pôdu z pôdohospodárskeho fondu (ak je to v extraviláne a pozemok je zapísaný ako záhrada alebo orná pôda)
 
 
Čo sa týka časovej náročnosti v jednoduchých prípadoch ak nie je potrebné riešiť žiadne územné konanie ani pôdohospodársky fond ( tzn. väčšinou ak je to intravilán a dom do 300 m2) sa to všetko dá stihnúť za cca  40 – 60 dní na konanie a vyzbieranie príloh k žiadosti + 15 dní na právoplatnosť ak je to však zložitejší prípad a jedná sa o oddelené konanie resp. je potrebné prvé vybaviť územné rozhodnutie pripravte si potom ďaleko väčší časový úsek a nervy.

No a teraz k veci, čo všetko je potrebné k stavebnému povoleniu pre výstavbu rodinného domu:

 1. 1. Riadne vyplnenú žiadosť na stavebné povolenie.
 2. 2. Originál listu vlastníctva a katastrálnej mapy.
 3. 3. Projektová dokumentácia na stavebné povolenie.
 4. 4. Vyjadrenia správcov sietí.
 5. 5. Vyjadrenie správcu cesty a dopravného inšpektorátu.
 6. 6. Vyjadrenie ŽSR (Železníc Slovenskej Republiky), ak staviate v blízkosti železničnej trate.
 7. 7. Vyjadrenie odboru starostlivosti o životné prostredie.
 8. 8. Čestné prehlásenie stavebného dozoru.
 9. 9. Doklad o zaplatení správneho poplatku na obci.
 10. 10. Stanovisko pozemkového úradu.

 

(Ako tieto jednotlivé body vybaviť píšem v prílohach nižšie)

Po doložení týchto všetkých príloh máte skoro hotovo, následne stavebný úrad zvolá pojednávanie, kde prizve všetky dotknuté strany ( napr. susedov, projektanta, stavebníka, stavebný dozor, obec atď. ). Pojednávanie slúži za účelom predloženia pripomienok od týchto strán, ktoré ak predložia stavebný úrad môže akceptovať alebo zmietnuť zo stola :)
Rodinný dom - interiér
Príloha: Ako fungujú jednotlivé časti:
 

1. Žiadosť na stavebné povolenie

V žiadosti sa vypĺňajú údaje o:

 • stavebníkovi (žiadateľ o stavebné povolenie),
 • údaje o mieste stavby (obec, kataster, číslo parcely a pod.),
 • údaje o stavbe (názov stavby, technologické parametre – prípojky na ktoré sa budete pripájať a spôsob kúrenia),
 • údaje o projektantovi, ktorý vám zhotovil projekt stavby,
 • údaje o stavebnom dozore ak idete stavbu realizovať svojpomocne (ak vám bude stavbu realizovať stavebná firma, tak údaje stavebnej firmy),
 • údaje o vlastníkoch susedných pozemkov (k jednotlivým parcelám mená a adresy vlastníkov),
 • lehota výstavby (tu môžete dať aj dlhšiu ako predpokladáte aby ste ju v prípade, že nepôjde všetko podľa plánov nemuseli predlžovať).

 

2. Originál listu vlastníctva a katastrálnej mapy

Originál listu vlastníctva a katastrálnu mapu si musíte vybrať na príslušnom katastrálnom úrade. Za obe listiny sa platí kolkový poplatok v hodnote 8€. Vyberte si aj kópie ktoré budete potrebovať na pozemkový úrad. Za kópie sa platí kolok v hodnote 3€ (ušetríte tak 10€).

poznámka: vo veľa obciach tieto dokumenty nie sú potrebné a stavebný úrad si ich vie vytiahnúť sám.

 

3. Projektová dokumentácia na stavebné povolenie

Projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach, v stupni pre stavebné povolenie by mala obsahovať situáciu osadenia stavby, technickú a sprievodnú správu, všetky realizované prípojky, statiku, elektroinštalácie, zdravotechniku, kúrenie, ak sa realizuje plyn tak aj inštalácie plynu, energetickú hospodárnosť budovy a projekt požiarnej ochrany. Niektoré stavebné úrady sú však benevolentnejšie a nevyžadujú napríklad zdravotechniku, elektroinštalácie a kúrenie. Preto je dobre sa vopred informovať na stavebnom úrade, čo sa bude v projekte vyžadovať. Môžete tak ušetriť nemalé peniaze. Tímito informáciami by tak isto vo väčšine prípadov mal disponovať aj projektant u ktorého si dávate zhotovovať projektovú dokumentáciu.

 

4. Vyjadrenia správcov sietí

Vyjadrovať sa budú správcovia sietí, na ktoré sa pripájate (zväčša sa vyjadrujú k samotnému projektu prípojky). Ale budú sa vám vyjadrovať aj správcovia sieti na ktoré sa nepripájate, no môže výstavbou dôjsť do styku s týmito sieťami (môžu sa nachádzať v blízkosti alebo na pozemku).

 

5. Vyjadrenie správcu cesty a dopravného inšpektorátu

Vyjadrenie správcu cesty, na ktorú budete mať zriadený výjazd z pozemku. Cesta môže byť v správe obce, alebo Slovenskej správy ciest. V prípade ak sa napájate na cestu v Slovenskej správe ciest budete musieť k žiadosti pripojiť aj projekt vjazdu. Okrem Slovenskej správy ciest budete musieť podávať žiadosť aj na dopravný inšpektorát.

Projekt vjazdu pre dopravný inšpektorát vám bude musieť vypracovať dopravný projektant. Projekt od stavebného projektanta alebo architekta nebude zväčša postačovať.

 

6. Vyjadrenie ŽSR

Ak staviate v blízkosti železničnej trate je pravdepodobné, že budete musieť k stavebnému povoleniu priložiť vyjadrenie ŽSR (Železníc Slovenskej Republiky). K samotnej žiadosti budete potrebovať od vášho projektanta spracovať situáciu so zakresleným ochranným pásmom železničnej trate a s presným kilometrovníkom. Ak vám projektant takúto situáciu nedodal, požiadajte ho o doplnenie.

 

7. Vyjadrenie odboru starostlivosti o životné prostredie.

Vyjadrenie odboru starostlivosti o životné prostredie získate na základe žiadosti. K žiadosti je nutné priložiť projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu, kópiu katastrálnej mapy a listu vlastníctva. Originály listu vlastníctva a katastrálnej mapy si odložte k žiadostiam na stavebný úrad alebo pozemkový úrad. Na životnom prostredí vám budú postačovať ofotené alebo vytlačené z kataster portálu.

 

8. Čestné prehlásenie stavebného dozoru

Ak sa chystáte stavať svojpomocne, vydá vám čestné prehlásenie váš stavebný dozor. Ak vám stavbu bude realizovať stavebná firma prílohou bude zmluva o dielo, alebo predzmluvná so stavebnou firmou. Ak ešte nemáte stavebnú firmu vybratú do žiadosti napíšte, že stavebná firma bude vybratá vo výberovom konaní. Ale pozor! Pred samotným začatím stavby ste povinný na stavebný úrad doložiť zmluvu o dielo so stavebnou firmou, z vlastnej skúsenosti preto odporúčam vždy zadať výstavbu svojpomocne a to aj v prípade ak predsalen si vyberiete firmu. Ušetrí to kopec úkonom vám aj stavebníkovi.

 

9. Doklad o zaplatení správneho poplatku na obci

Správny poplatok za stavebné konanie pri rodinnom dome je 50€. Ak je súčasťou projektu aj oplotenie, studňa, oporné múry, samostatná garáž a pod. o výške poplatku sa predom informujte na stavebnom úrade. Za každú spomínanú stavbu sa platí samostatný poplatok.

 

10. Stanovisko pozemkového úradu

Poslednou prílohou k žiadosti na stavebné povolenie bude vyjadrenie pozemkového úradu. Ale pozor! Pozemkový úrad môžete o vyjadrenie žiadať až po tom, ako vám stavebný úrad zlúčiúzemné konanie so stavebným. Nakoľko budete potrebovať vyjadrenie stavebného úradu o zlúčení konania k samotnej žiadosti na pozemkový úrad. K tejto žiadosti pripojte originál listu vlastníctva a katastrálnej mapy, ktoré ste si vybrali na príslušnom katastrálnom úrade. A nezabudnite aj na kolok v hodnote 3€. Ideálne je keď vám dajú na stavebnom úrade vyjadrenie o zlúčení konaní vopred. Nevznikne tak kolízia medzi konaniami na stavebnom úrade a pozemkovom úrade (čo môže predĺžiť dobu povoľovania).


V prípade doplňujúcich otázok alebo záujmu o cenovú ponuku na vybavenie stavebného povolenia poprípade priamo výstavby rodinného domu na kľúč nás kontaktujte formulárom nižšie :)

Kontaktujte nás!

Prosím pripočítajte k 8 číslo 7.

Ísť späť

© 2023 Všetky práva vyhradené pre 4-YOU.sk s. r. o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.
Stiahnite si katalóg Top 20 pasívnych rodinných domov